• Charakteristika školy

    • Ciele, poslanie výchovy a vzdelávania

      

     Základná škola v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania školského zákona č. 245/2008 Z.z. podporuje rozvoj osobnosti žiaka vychádzajúc zo zásad humanizmu, rovnakého zaobchádzania, tolerancie, demokracie a vlastenectva, a to po stránke rozumovej, mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej. Poskytuje žiakovi základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na jeho orientáciu v živote a v spoločnosti a na jeho ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

      

     Poslanie školy

      

     Poslaním výchovy a vzdelávania našej školy je pomôcť človeku, aby sa vedel orientovať vo svete, v ktorom žije a tak realizovať plnohodnotný život.

      

     Hodnoty, ktorými sa škola riadi:

     • sloboda a zodpovednosť
     • dôvera a rast žiaka
     • uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi
     • otvorenosť k chybám
     • spolupráca a komunikácia
     • učenie sa činnosťou
     • kvalita cez dlhodobú stratégiu – filozofiu školy
     • kvalita cez vyučovací proces: primeranosť a aktuálnosť učiva, zrozumiteľnosť, diferencovaný prístup a efektívnosť vyučovania, metódy a formy vyučovania, systémy motivácie, hodnotenie a klasifikácia, pedagogická klíma a odbornosť
     • kvalita cez prostredie, v ktorých škola pracuje.

      

      

     Naša škola je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti  prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií.

      

     Strategické výchovno – vyučovacie ciele školy:

      

     • poskytovať všetkým žiakom dostatok podnetov v rámci základného vzdelania k rozvoju všetkých ich kľúčových kompetencií novými modernými metódami a formami
     • vzbudzovať u žiakov záujem samostatne a zodpovedne poznávať, prežívať a tvoriť v prostredí školy i mimo nej
     • podporovať rozvoj zdravého životného štýlu a pohybových schopností žiakov v školských i mimoškolských aktivitách
     • vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému i celosvetovému dedičstvu
     • individuálnym prístupom zlepšovať vzdelávanie a výchovu žiakov s poruchami učenia a správania
     • rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov:
      • v štátnom a v materinskom jazyku
      • v cudzom jazyku
      • v informačných a komunikačných technológiách
      • v sociálnych vzťahoch

     Náš pedagogický zbor je vedomý toho, že učiteľ nemôže obísť nové technológie, hlavne komunikačné, ktoré sa neustále vyvíjajú a ktoré zrejme budú hrať v škole nového storočia dôležitú úlohu ako zdroj informácií.

     Vo svojej každodennej práci skúsime viesť svojich žiakov k tomu, aby pochopili a osvojili si význam a dôležitosť celoživotného vzdelávania.

     Prácu na škole organizujeme tak, aby vyučovanie a výchova žiakov prebiehala v duchu stále sa meniacej, rozvíjajúcej spoločnosti, vedy, techniky a životného štýlu.

      

     Učebné plány školy

     Učebný plán primárneho vzdelávania - roč. 1.-4.

     ucebny_plan_1_2013_.xls

     Učebný plán nižšieho stredného vzdelávania - roč. 5.-9.

     ucebyn_plan_5_9_2013.xls